CiFipedia:Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 4.0 Internacional

De CiFipedia
Salta a: navegació, cerca
Icona de Creative Commons Carta de Creative Commons
Aquesta és una síntesi per a referència dels termes clau del text legal de més avall.

Teniu llibertat per:

 • compartir — copiar, distribuir i transmetre l'obra, i
 • modificar — adaptar l'obra.

Sota les següents condicions:
 Icona CC-BY Reconeixement — Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o titular dels drets (però no d'una manera que suggereixi que us dóna suport o rebeu suport per l'ús que en feu.)
 Icona CC-SA Compartir Igual — Si transformeu o modifiqueu aquesta obra per generar-ne una obra derivada, només podreu distribuir l'obra resultant amb la mateixa llicència, una de similar o una de compatible.

Amb el benentès que:

 • Exoneració — Podeu quedar exonerat de complir aquestes condicions si obteniu el permís del titular dels drets d'autor.
 • Altres drets — De cap manera la llicència afecta a cap dels següents drets:
  • els previstos com a excepcions i limitacions dels drets d'autor, com ara l'ús legítim;
  • els drets morals de l'autor; i
  • drets que altres persones puguin tenir tant de la mateixa obra com de la forma que s'utilitzi, com ara drets d'imatge o de privacitat.
 • Avís — Per a qualsevol reutilització o distribució, heu de mostrar clarament els termes de llicència d'aquesta obra. La millor forma per fer-ho és amb un enllaç a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca

A continuació s'ofereix el text complet de la llicència, l'original en anglès i una traducció no vinculant en català. Vegeu el text original de Creative Commons en anglès.

Llicència

CREATIVE COMMONS CORPORATION NO ÉS UN BUFET D'ADVOCATS I NO PROPORCIONA SERVEIS JURÍDICS. LA DISTRIBUCIÓ D'AQUESTA LLICÈNCIA NO CREA CAP RELACIÓ ADVOCAT-CLIENT. CREATIVE COMMONS PROPORCIONA AQUESTA INFORMACIÓ TAL QUAL. CREATIVE COMMONS NO OFEREIX CAP GARANTIA RESPECTE A LA INFORMACIÓ FACILITADA, NI ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT PELS POSSIBLES DANYS PRODUÏTS PER L'ÚS QUE SE'N PUGUI FER.

L'OBRA O LA PRESTACIÓ TAL COM ES DEFINEIX MÉS ENDAVANT, S'OFEREIX SEGONS ELS TERMES D'AQUESTA LLICÈNCIA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (D'ARA ENDAVANT «CCPL» O «LLICÈNCIA»). L'OBRA O LA PRESTACIÓ ESTÀ PROTEGIDA PER DRETS D'AUTOR O QUALSEVOL ALTRA NORMA APLICABLE. QUEDA PROHIBIT QUALSEVOL ÚS DE L'OBRA O LA PRESTACIÓ DIFERENT DEL QUE AUTORITZI AQUESTA LLICÈNCIA O DISPOSIN LES LLEIS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

L'EXERCICI DE QUALSEVOL DRET SOBRE L'OBRA O LA PRESTACIÓ COMPORTA QUE ACCEPTEU LES LIMITACIONS I OBLIGACIONS D'AQUESTA LLICÈNCIA I HI CONSENTIU. EL LLICENCIADOR US CONCEDEIX ELS DRETS CONTINGUTS EN AQUESTA LLICÈNCIA, SEMPRE QUE N'ACCEPTEU LES CONDICIONS QUE HI SÓN PRESENTS.

1. Definicions

 1. «Adaptació» significa una obra basada en l'Obra, o en l'Obra i altres obres preexistents, com una traducció, adaptació, obra derivada, arranjament musical o altres alteracions d'una obra literària o artística, o fonograma o interpretació incloent-hi adaptacions cinematogràfiques o qualsevol altra forma en la qual l'Obra pugui ser reinterpretada, transformada o adaptada incloent-hi en qualsevol forma que sigui reconeixiblement derivada de l'original, excepte aquella obra que constitueixi una Col·lecció no serà considerada una Adaptació a l'efecte d'aquesta Llicència. Per evitar dubtes, quan l'Obra sigui una obra musical, representació o fonograma, la sincronització temporal de l'Obra amb una imatge en moviment (synching) es considerarà una Adaptació als efectes d'aquesta Llicència.
 2. «Col·lecció» significa una recopilació d'obres literàries o artístiques, com enciclopèdies i antologies, o representacions, fonogrames o emissions, o altres obres o continguts diferents de les obres relacionades en la Secció 1(f) de més avall, les quals, a causa de la selecció i arranjament del seu contingut, constitueixen creacions intel·lectuals, en la qual l'Obra s'inclou en la seva totalitat de forma íntegra junt amb una altra o més contribucions, cada una constituint obres separades i independents en si mateixes, que juntes es reuneixen a una unitat col·lectiva. Una obra que constitueixi una Col·lecció no es considerarà una Adaptació (com es defineix més amunt) per als propòsits d'aquesta Llicència.
 3. «Llicència Compatible amb Creative Commons» significa una llicència que apareix a http://creativecommons.org/compatiblelicenses i que ha estat aprovada per Creative Commons com a essencialment equivalent a aquesta Llicència, incloent-hi, com a mínim, perquè aquella llicència: (i) conté termes amb el mateix propòsit, significat i efecte que els Elements d'aquesta Llicència; i, (ii) permet explícitament que les obres derivades puguin ser distribuïdes mitjançant aquella llicència, sota aquesta Llicència o una llicència jurisdiccional de Creative Commons amb els mateixos Elements d'aquesta Llicència.
 4. «Distribuir» és el fet de posar a disposició del públic l'original i còpies de l'Obra o Adaptació, a través de venda o altres transferències de propietat.
 5. Els «Elements de Llicència» són les característiques principals de la llicència segons la selecció efectuada pel Llicenciador i indicades en el títol d'aquesta Llicència: Reconeixement, Compartir Igual.
 6. El «Llicenciador» és la persona o persones naturals o jurídiques que ofereix o ofereixen l'Obra subjecta als termes d'aquesta Llicència.
 7. El «Titular Originari» és, en el cas d'una obra literària o artística, la persona natural o jurídica que va crear l'Obra o si cap individu o entitat no es pot identificar, l'editor; i a més a més (i) en el cas d'una representació els actors, cantants, músics, ballarins i altres persones que actuïn, cantin, pronunciïn, declamin, interpretin o altrament representin obres literàries o artístiques o expressions de folklore; (ii) en el cas d'un fonograma el productor com a persona o entitat jurídica que per primera vegada va fer una fixació sonora d'una representació o altres sons; i, (iii) en el cas d'emissions, l'organització que transmet l'emissió.
 8. L'«Obra» és la creació literària o artística oferta en els termes d'aquesta Llicència incloent-hi sense limitació qualsevol producció en el camp literari, científic i artístic, sigui quin sigui el mode o forma de la seva expressió incloent-hi forma digital, com un llibre, pamflet i altres formes escrites; una conferència, discurs, sermó o altres obres de la mateixa natura; una obra dramàtica o dramàtico-musical; una obra coreogràfica o espectacle de representació muda; una composició musical amb paraules o sense; una obra cinematogràfica a la qual són assimilades obres expressades per un procés anàleg a cinematografia; una obra de dibuix, pintura, arquitectura, escultura, gravat o litografia; una obra fotogràfica a la qual són assimilades obres expressades per un procés anàleg a fotografia; un treball d'art aplicat; una il·lustració, mapa, pla, apunt o obra tridimensional relativa a geografia, topografia, arquitectura o ciència; una representació; una emissió; un fonograma; una compilació de dades en la mesura que estigui protegida com a obra amb drets d'autor; o una obra realitzada per un artista de varietats o circ en la mesura que no sigui altrament considerada una obra literària o artística.
 9. «Vós» sou la persona natural o jurídica que exerceix els drets concedits en aquesta Llicència i que prèviament no ha violat els termes d'aquesta Llicència respecte a l'Obra, o que ha rebut autorització expressa del Llicenciador per exercir els drets concedits en aquesta Llicència malgrat una violació prèvia.
 10. «Comunicació Pública» significa realitzar recitacions públiques de l'Obra i comunicar al públic aquelles recitacions públiques, de qualsevol manera o procés, incloent-hi per mitjà de cable o ràdio o sessions digitals públiques; fer disponible al públic Obres de tal manera que els membres del públic puguin accedir a aquestes Obres des d'un lloc i en un lloc individualment escollit per ells; representar l'Obra al públic de qualsevol manera o procés i la comunicació al públic de les representacions de l'Obra, incloent-hi per sessió digital pública; emetre i reemetre l'Obra de qualsevol manera incloent-hi senyals, sons o imatges.
 11. «Reproduir» significa fer còpies de l'Obra de qualsevol manera incloent-hi sense limitació per enregistraments d'àudio o visuals i el dret de fer i reproduir còpies permanents de l'Obra, incloent-hi emmagatzematge d'una realització protegida o fonograma en forma digital o altre medi electrònic.

2. Límits dels drets

No hi ha res en aquesta Llicència que pretengui reduir, limitar o restringir qualsevol dels límits legals dels drets d'autor que es proporcionin en relació amb la protecció de drets de propietat intel·lectual o qualsevol altra normativa aplicable.

3. Concessió de Llicència

Subjecte als termes i condicions d'aquesta Llicència, el Llicenciador per la present concedeix una autorització d'abast mundial, a títol gratuït, no exclusiva i perpètua (per la duració dels drets d'autor aplicable) per exercir els següents drets en l'obra:

 1. Reproduir l'Obra, incorporar-la en una o més Col·leccions i Reproduir l'Obra com incorporada en les Col·leccions;
 2. crear i Reproduir Adaptacions a condició que qualsevol tal Adaptació, incloent-hi qualsevol traducció en qualsevol medi, prengui els passos raonables per marcar clarament, delimitar o altrament identificar que s'han fet canvis a l'Obra original. Per exemple, en una traducció es podria assenyalar que «l'obra original ha estat traduïda de l'anglès al català», o una modificació podria indicar que «l'obra original ha estat modificada.»;
 3. Distribuir i Representar Públicament l'Obra incloent-hi com incorporada en Col·leccions; i,
 4. Distribuir i Representar Públicament Adaptacions.
 5. Per aclarir qualsevol dubte:
  1. Esquemes Obligatoris de Llicència no Exonerable. En aquelles jurisdiccions en les quals no es pot renunciar al dret de recollir cànons de drets d'autor a través de qualsevol esquema d'autorització reglamentari o obligatori, el Llicenciador es reserva el dret exclusiu de recollir tals drets d'autor per a qualsevol exercici per Vós dels drets concedits sota aquesta Llicència;
  2. Esquemes Obligatoris de Llicència Exonerable. En aquelles jurisdiccions en les quals es pot renunciar al dret per recollir drets d'autor a través de qualsevol esquema d'autorització reglamentari o obligatori, el Llicenciador renuncia al dret exclusiu de recollir tals drets d'autor per a qualsevol exercici per Vós dels drets concedits sota aquesta Llicència; i,
  3. Esquemes de Llicència Voluntaris. El Llicenciador renuncia al dret de recollir drets d'autor, tant si és individualment com, en cas que el Llicenciador sigui membre d'una societat de gestió de drets d'autor que administra esquemes de llicència voluntaris, mitjançant aquella societat, de qualsevol exercici per Vós dels drets concedits sota aquesta Llicència.

Aquests drets es poden exercir en tots els mitjans i formats tant els coneguts ara com d'ara endavant ideats. Els drets esmentats inclouen el dret a efectuar les modificacions que siguin tècnicament necessàries per exercir els drets en altres mitjans i formats. Subjecte a la Secció 8(f), tots els drets no cedits expressament pel Llicenciador queden reservats d'ara endavant.

4. Restriccions

La llicència concedida en la Secció 3 més amunt està expressament subjecta i limitada per les restriccions següents:

 1. Podeu Distribuir o Comunicar Públicament l'Obra només en els termes d'aquesta Llicència. Heu d'incloure una còpia d'aquesta Llicència, o l'Identificador Uniforme de Recursos (URI), a tota còpia de l'Obra que Distribuïu o Comuniqueu Públicament. No podeu oferir o imposar cap condició sobre l'Obra que restringeixi els termes d'aquesta Llicència o l'exercici dels drets per part dels seus concessionaris. No podeu subconcedir una llicència a l'Obra. Heu de mantenir intactes tots els avisos referents a aquesta Llicència i a l'absència de garanties en tota còpia de l'Obra que Distribuïu o Comuniqueu Públicament. Quan Distribuïu o Comuniqueu Públicament l'Obra, no podeu imposar cap mesura tecnològica eficaç sobre l'Obra que restringeixi la capacitat d'un receptor de l'Obra per Vós per exercir els drets concedits a aquell receptor sota els termes de la Llicència. Aquesta Secció 4(a) s'aplica a l'Obra incorporada en una Col·lecció, però això no implica que la Col·lecció a part de l'Obra mateixa estigui subjecta als termes d'aquesta Llicència. Si creeu una Col·lecció, sota requeriment de qualsevol Llicenciador Haureu de treure de la Col·lecció tot crèdit exigit per la Secció 4(c), fins on sigui possible.
 2. Podeu Distribuir o Comunicar Públicament una Adaptació només sota els termes de: (i) aquesta Llicència; (ii) una versió posterior d'aquesta Llicència amb els mateixos Elements d'aquesta Llicència; (iii) una llicència jurisdiccional de Creative Commons (tant aquesta versió com una posterior) que contingui els mateixos Elements d'aquesta Llicència (p. ex., Reconeixement i Compartir Igual 3.0 US); (iv) una Llicència Compatible amb Creative Commons. Si concediu una llicència a l'Adaptació d'alguna de les llicències esmentades a (iv), heu de complir els termes d'aquella llicència. Si concediu una llicència a l'Adaptació sota els termes de qualsevol de les llicències esmentades a (i), (ii) o (iii) (la «Llicència Aplicable»), heu de complir els termes de la Llicència Aplicable generalment i les següents provisions: (I) heu d'incloure una còpia de la Llicència Aplicable, o l'URI, a tota còpia de cada Adaptació que Distribuïu o Comuniqueu Públicament; (II) no podeu oferir o imposar cap condició sobre l'Adaptació que restringeixi els termes de la Llicència Aplicable o l'exercici dels drets per part dels seus concessionaris; (III) heu de mantenir intactes tots els avisos que es refereixin a la Llicència Aplicable i a l'absència de garanties en totes les còpies de l'Obra com a inclosos en l'Adaptació que Distribuïu o Comuniqueu Públicament; (IV) quan Distribuïu o Comuniqueu Públicament l'Adaptació, no podeu imposar cap mesura tecnològica eficaç sobre l'Adaptació que restringeixi la capacitat d'un receptor de la Vostra Adaptació per exercir els drets concedits a aquell receptor sota els termes de la Llicència Aplicable. Aquesta Secció 4(b) afecta també l'Adaptació incorporada en una Col·lecció, però això no implica que la Col·lecció a part de l'Adaptació mateixa estigui subjecta als termes de la Llicència Aplicable.
 3. Si Distribuïu, o Comuniqueu Públicament l'Obra o alguna Adaptació o Col·lecció, Heu de, llevat que una petició s'hagi fet d'acord amb la Secció 4(a), mantenir intactes tots els avisos de drets d'autor per a l'Obra i proporcionar, de forma raonable segons el mitjà o mitjans que useu: (i) el nom de l'Autor Original (o pseudònim si és el cas) si s'ha facilitat, i el nom d'aquelles parts (per exemple: institució, publicació, revista) que l'Autor Original o Llicenciador designin perquè siguin reconegudes ("Parts Atribuïdes") en l'avís legal, condicions d'ús o de qualsevol altra manera raonable; (ii) el títol de l'Obra si s'ha facilitat; (iii) en la mesura raonablement factible, l'URI, si n'hi ha, que el Llicenciador especifiqui perquè sigui vinculat a l'Obra, llevat que aquest URI no es refereixi a l'avís legal o informació d'autorització de l'Obra; i (iv), coherent amb la Secció 3(b), en cas d'una Adaptació, un avís que identifiqui l'ús de l'Obra en l'Adaptació (p. ex., "Traducció en francès de l'Obra de l'Autor Original", o "Guió cinematogràfic basat en l'Obra original de l'Autor Original"). Els crèdits exigits per aquesta Secció 4(c) es poden implementar en qualsevol manera raonable; proporcionat, tanmateix, en el cas d'una Adaptació o Col·lecció, que com a mínim tals crèdits apareguin llavors, si apareixen crèdits per tots els autors que contribueixen de l'Adaptació o Col·lecció, com part d'aquests crèdits i en de forma com a mínim tan prominent com els crèdits dels altres autors que contribueixen. Per aclarir qualsevol dubte, només podeu utilitzar els crèdits requerits en aquesta Secció a efectes d'atribució en la manera especificada anteriorment i, exercint els Vostres drets sota aquesta Llicència, no podeu implícitament o explícita afirmar o fer entendre cap connexió, patrocini o aprovació per l'Autor Original, Llicenciador o Parts Atribuïdes cap a Vós o cap a l'ús que feu de l'Obra, sense el permís escrit previ per separat i exprés de l'Autor Original, Llicenciador o Parts Atribuïdes.
 4. Excepte que altrament sigui acceptat per escrit pel Llicenciador o que pugui ser altrament permès pel dret aplicable, si Reproduïu, Distribuïu o Comuniqueu Públicament l'Obra tant per si mateixa o com a part de qualsevol Adaptació o Col·lecció, no Heu de distorsionar, mutilar, modificar o prendre altre acció derogatòria en relació amb l'Obra que sigui perjudicial a l'honor o reputació de l'Autor Original. El Llicenciador accepta que en aquelles jurisdiccions (p. ex. Japó), en les quals qualsevol exercici del dret concedit en la Secció 3(b) d'aquesta Llicència (el dret per fer Adaptacions) pugui ser considerat com una distorsió, mutilació, modificació o altre acció derogatòria perjudicial a l'honor i reputació de l'Autor Original, el Llicenciador renunciarà o no farà valer, com sigui apropiat, aquesta Secció, en la mesura més àmplia permesa pel dret intern aplicable, per permetre-vos exercir raonablement el Vostre dret sota la Secció 3(b) d'aquesta Llicència (dret a fer Adaptacions) i no altrament.

5. Exoneració de responsabilitat

LLEVAT QUE S'ACORDI MÚTUAMENT PER ESCRIT ENTRE LES PARTS, EL LLICENCIADOR OFEREIX L'OBRA TAL COM ÉS I NO CONFEREIX GARANTIA DE CAP MENA RESPECTE DE L'OBRA, EXPRESSES, IMPLÍCITES, REGLAMENTÀRIES O D'ALTRES, INCLOENT-HI, SENSE LIMITACIÓ, GARANTÍES DE TÍTOL, COMERCIALITZACIÓ, IDONEÏTAT PER A PROPÒSITS PARTICULARS, NO VULNERACIÓ DE DRTES, O L'ABSÈNCIA DE DEFECTES LATENTS O ALTRES, PRECISIÓ O LA PRESÈNCIA D'ABSÈNCIA D'ERRORS QUE ES PUGUIN DETECTAR O NO. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ D'AQUESTES GARANTIES, DE MANERA QUE AQUESTA EXCLUSIÓ POT NO SER APLICABLE EN EL VOSTRE CAS.

6. Limitació de Responsabilitat

LLEVAT QUE LA LLEI APLICABLE HO DISPOSI, EN CAP CAS EL LLICENCIADOR SERÀ RESPONSABLE DAVANT VOSTRE PER QUALSEVOL DANY QUE EN PUGUI RESULTAR, TANT SI ÉS GENERAL COM ESPECIAL, FORTUÏT O CAUSAL, DIRECTE O INDIRECTE, PRODUÏT PER L'ÚS DE L'OBRA DURANT EL PERÍODE EN QUÈ S'ESTÉN AQUESTA LLICÈNCIA, ENCARA QUE EL LLICENCIADOR HAGUÉS ESTAT INFORMAT DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS.

7. Rescissió

 1. Aquesta Llicència i la concessió dels drets que conté acabaran automàticament en cas de qualsevol incompliment per la Vostra part dels termes d'aquesta Llicència. No obstant això, les persones individuals o jurídiques que hagin rebut Adaptacions o Col·leccions Vostres amb aquesta Llicència no tindran les seves llicències rescindides a condició que aquestes persones es mantinguin en el compliment íntegre d'aquesta llicència. Les seccions 1, 2, 5, 6, 7 i 8 continuaran vigents malgrat que finalitzi aquesta Llicència.
 2. Conforme a les condicions anteriors, la llicència concedida aquí és perpètua (per la duració dels drets aplicables a l'Obra). Malgrat això, el Llicenciador es reserva el dret per alliberar l'Obra en condicions diferents a les presents o a retirar-la en qualsevol moment. Tanmateix, això no suposarà donar per conclosa aquesta Llicència (o qualsevol altra llicència que hagui estat concedida, o calgui concedir, en els termes d'aquesta Llicència), sinó que continuarà vigent i amb efectes complets, a menys que no hagi finalitzat conforme allò establert anteriorment.

8. Disposicions vàries

 1. Cada vegada que Distribuïu o Comuniqueu Públicament l'Obra o una Col·lecció, el Llicenciador ofereix al receptor la concessió de drets sobre l'Obra en les mateixes condicions que la llicència que Us ha estat concedida.
 2. Cada vegada que Distribuïu o Comuniqueu Públicament una Adaptació, el Llicenciador ofereix al receptor la concessió de drets sobre l'Obra en les mateixes condicions que la llicència que Us ha estat concedida.
 3. Si alguna disposició d'aquesta Llicència resulta invàlida o inaplicable segons la llei vigent, això no afectarà la validesa o l'aplicabilitat de la resta dels termes d'aquesta Llicència, i sense cap més acció per les parts d'aquest acord, aquesta disposició es reformarà en allò estrictament necessari per fer que aquesta disposició sigui vàlida i executiva.
 4. Cap terme o disposició d'aquesta Llicència no es considerarà renunciable, ni cap vulneració consentida, llevat que la renúncia o el consentiment figuri per escrit i estigui firmat per la part que renuncia o que consent.
 5. Aquesta Llicència constitueix l'acord ple entre les parts respecte de l'Obra objecte d'aquesta llicència. No hi ha interpretacions, acords o condicions respecte l'Obra que no s'especifiquin aquí. El Llicenciador no estarà obligat per cap disposició complementària que pugui aparèixer en qualsevol comunicació Vostra. Aquesta Llicència no es pot modificar sense que ho acordeu per escrit amb el llicenciador.
 6. Els drets concedits sota aquesta Llicència, i el contingut a què fa referència, han estat redactats utilitzant la terminologia de la Convenció de Berna per a la Protecció d'Obes Literàries i Artístiques (esmenada el 28 de setembre de 1979), la Convenció de Roma de 1961, el Tractat de l'OMPI sobre Dret d'Autor de 1996, el Tratat de l'OMPI sobre Interpretació o Execució i Fonogrames de 1996 i la Convenció Universal sobre Dret d'Autor (revisada el 24 de juliol de 1971). Aquests drets i continguts prenen efecte en la jurisdicció pertinent en la qual els termes de Llicència s'interposen per ser aplicats segons les provisions corresponents de l'aplicació d'aquelles provisions de tractat en el dret intern aplicable. Si el conjunt estàndard de drets concedits sota la llei de drets d'autor aplicable inclou drets addicionals no concedits sota aquesta Llicència, tals drets addicionals es consideren inclosos en la Llicència; aquesta Llicència no està destinada per restringir la llicència de cap dret sota el dret aplicable.

Avís de Creative Commons

Creative Commons no és part d'aquesta llicència, i no ofereix cap garantia en relació amb l'Obra. Creative Commons no serà responsable davant Vostre —o davant cap part—, ni per cap dany de cap tipus, tant si és general o especial, com si és fortuït o causal, que estigui relacionat amb aquesta llicència. A pesar de les dues (2) afirmacions anteriors, si Creative Commons s'identifica expressament com a Llicenciador, tindrà tots els drets i les obligacions del Llicenciador.

Llevat del propòsit limitat d'indicar al públic que l'Obra està subjecta a una llicència CCPL, cap part usarà la marca registrada «Creative Commons» ni cap altra marca registrada o insígnia relacionada amb Creative Commons sense el seu consentiment per escrit. Qualsevol ús permès es farà conforme a les pautes vigents en cada moment sobre l'ús de la marca registrada per Creative Commons, publicades en el seu web o proporcionades amb petició prèvia. Per aclarir qualsevol dubte, les restriccions en l'ús de la marca no formen part d'aquesta llicència.

Es pot contactar amb Creative Commons a http://creativecommons.org/.